Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Email Drukuj PDF

PROGRAM  PROFILAKTYKI

GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ

Rok szkolny 2011/2012

Program uzgodniono z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną.

Zapoznano rodziców z treścią programu na zabraniu ogólnym w dniu 24 września 2014 roku.

 

 

Program powstał w oparciu o

 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

 

- Diagnozę pedagogiczną.

 

-Opinie rodziców i środowiska lokalnego

 

- Ewaluację na koniec roku szkolnego 2010/2011.

 

Program opracował zespół w składzie:

 

-mgr Barbara Perszewska – pedagog szkolny;

 

-mgr Anna Górna – logopeda szkolny;

 

-mgr Dorota Gładysz – nauczyciel języka polskiego.

 

 

 

I. Identyfikacja problemu.

 

1. Na podstawie obserwacji środowiska szkolnego zauważa się, że występują następujące problemy:

 

- opuszczanie zajęć szkolnych, wagary,

 

- agresja i przemoc ( walka o dominację na terenie szkoły, drobne bójki, zaczepki, zastraszanie),

 

- trudności wychowawcze w domu rodzinnym (nieporadność rodziców),

 

- brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne,

 

- palenie papierosów,

 

- brak dyscypliny i niska kultura osobista i kultura języka w szkole.

 

 

 

II. Psychospołeczna diagnoza środowiska szkolnego.

 

 1. Przeprowadzenie diagnozy środowiska szkolnego przez pedagoga szkolnego i wychowawców klas poprzez:

 

- ankiety dla uczniów,

 

- ankiety dla rodziców,

 

- wywiady z uczniami, nauczycielami, rodzicami,

 

- obserwacja zachowania uczniów,

 

- analizę frekwencji w dziennikach lekcyjnych,

 

- analizę dokumentacji wychowawców klasowych, pedagoga szkolnego, kontakty z policją, sądem, poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

 

2. Analiza wyników diagnozy potwierdziła wstępnie założone obszary zagrożeń występujących w naszej szkole.

 

3. Zorganizowanie form pomocy szkole w zakresie oddziaływań profilaktycznych przez instytucje wspierające oświatę ( GOPS, GKRPA, PPP, Sąd ).

 

4. Opracowanie przez zespół szkolnego programu profilaktyki obejmującego działania interwencyjne i profilaktyczne.

 

 

 

III. Kierunki oddziaływań interwencyjnych i profilaktycznych.

 

1. Analiza sposobu realizacji zadań szkoły wynikających z przepisów prawnych, Statutu Szkoły i Programu Wychowawczego

 

2. Działania szkoły w kierunkach wskazanych w wyniku diagnozy.

 

- Realizacja współpracy z instytucjami, które oferowały swoją pomoc ( zarówno finansową jak i merytoryczną).

 

- Doskonalenie umiejętności nauczycieli – rozszerzenie wiedzy nauczycieli, a przede wszystkim wychowawców klas w informacje z zakresu:

 

 • uzależnień,
 • agresji i przemocy,
 • interwencji w rozwiązywaniu konkretnych problemów, stosowania form pomocy,
 • regulacji prawnych poprzez organizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych, mających na celu integrację środowiska nauczycielskiego wokół podejmowanych przez szkołę działań.
 • stopniowe wyposażenie biblioteki szkolnej w fachowe materiały i publikacje dotyczące profilaktyki,
 • włączenie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego do konkretnych działań także poczucia odpowiedzialności za to, co się dzieje w ich środowisku,
 • organizowanie systematycznych edukacyjnych zajęć profilaktycznych w ramach lekcji wychowawczych, zastępstw lub spotkań dodatkowych,
 • stała współpraca z rodzicami w celu przekazywania im wiedzy na temat zagrożeń, zagrożeń także zapoznanie ich z działaniami szkoły wynikającymi z planu.
 • Organizowanie w szkole imprez tematycznych ( konkursy, wystawy, przedstawienia).
 • Realizowanie w szkole programów profilaktycznych przez pedagoga szkolnego, wychowawców oraz specjalistów z zewnątrz.
 • Systematyczne omawianie w ramach rady pedagogicznej efektów realizacji planu profilaktyki w szkole.
 • Starania w celu zapewnienia uczniom alternatywnych form spędzania wolnego czasu ( oferta zajęć pozalekcyjnych, aktywne formy spędzania wolnego czasu ( oferta zajęć pozalekcyjnych, aktywne formy spędzania czasu wolnego, zajęcia rekreacyjno – sportowe, docenienie roli śpiewu i muzyki).
 • Promocja zdrowego stylu życia ( kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania właściwych wyborów zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi).
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 • Tworzenie we współpracy z rodzicami i uczniami ciekawych i atrakcyjnych programów dających szansę na sukces każdemu uczniowi.
 • Kształtowanie systemu wartości poprzez modelowanie i czerpanie z wzorców osobowych.

 

 1. Ewolucja szkolnych programów; wychowawczego i profilaktyki w ramach wewnątrzszkolnego systemu mierzenia jakości pracy szkoły.

 

 

 

IV. Przewidywane efekty podjętych działań profilaktycznych.

 

1. W bibliotece znajdują się materiały i publikacje dotyczące profilaktyki.

 

2. Nauczyciele zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu profilaktyki oraz umiejętności postępowania, współdziałania w konkretnych przypadkach i stosowania różnorodnych form pomocy. Nastąpi poprawa w zakresie relacji uczeń – nauczyciel – rodzic.

 

3. Zmniejszy się wskaźnik uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne.

 

4. Zmniejszy się wskaźnik występowania agresji w szkole, zwiększy się liczba uczniów radzących sobie ze stresem oraz innymi trudnymi sytuacjami, poprawi się jakość komunikacji interpersonalnej.

 

5. Uczniowie i rodzice będą korzystać ze wsparcia instytucji profesjonalnych.

 

6. Uczniowie będą chętnie i aktywnie uczestniczyć w promocji zdrowego stylu życia.

 

7. Coraz więcej uczniów uprawia różne dyscypliny sportowe. Idą za tym sukcesy w lokalnych rozgrywkach i zawodach.

 

8. Uczniowie będą wyposażeni w podstawowe informacje o środkach uzależniających i niebezpieczeństwach z nimi związanych.

 

9. Coraz więcej uczniów będzie przestrzegać kultury języka w szkole.

 

14. Właściwe postawy nauczycieli wychowawców będą wpływać na właściwe postawy uczniów.

 

10. Dzięki atmosferze wytworzonej w szkole uczniowie klas pierwszych lepiej będą adoptować się w nowym środowisku.

 

V. Harmonogram działań profilaktycznych w wybranych obszarach zagrożeń.

 

Obszar

L.p.

Działania

Kto podejmuje

Kiedy

Brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne, wagary.

1.

Porady, konsultacje

Pedagog szkolny, wychowawcy

Cały rok

 

Terapia indywidualna

Pracownicy PPP

wg potrzeb

2.

Pedagogizacja rodziców

Pedagog szkolny, wychowawcy klas, dyrekcja

W czasie organizowanych spotkań z rodzicami

3.

Konsultacje indywidualne dla rodziców i uczniów.

Pedagog szkolny, wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja

Cały rok

4.

Stosowanie aktywnych metod nauczania, wykorzystywanie multimedialnych środków dydaktycznych:

- stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych,

 

Dyrekcja, lider WDN, pedagog szkolny, nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

Cały rok

5.

Realizacja cyklu lekcji wychowawczych dotyczących w/w problemu.

Wychowawcy, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy

Cały rok

6.

Stała kontrola frekwencji uczniów na wszystkich zajęciach.

Wychowawcy, samorząd klasowy, pedagog szkolny,

Cały rok

 

7.

Mobilizacja zespołów klasowych. Pomoc koleżeńska.

Wychowawcy, samorząd klasowy, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy

Wg potrzeb

Agresja i przemoc w szkole

1.

Stała kontrola pojawiających się na terenie szkoły zjawisk agresji i przemocy oraz rozwiązywanie doraźnych problemów

wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy

Cały rok

Niewydolność wychowawcza rodziców.

2.

Przeprowadzenie cyklu spotkań z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami na których będą obecni pedagog, psycholog, policjant, przedstawiciel sądu, mające na celu uświadomienie problemu, zaangażowanie we współpracy w realizowaniu aktów agresji i przemocy w szkole i domu.

Dyrekcja, pedagog szkolny, wychowawcy klas

Cały rok


 

 

 

3.

Działania informacyjno – profilaktyczne na rzecz środowiska, szkoły oraz indywidualnych osób. Działania obejmują: propagowanie programu, zorganizowanie wystawy książek na temat agresji, gazetki szkolnej, sporządzenie tematycznego zestawienia bibliograficznego, wykonanie ulotek informacyjnych zabierających spis wybranych publikacji oraz wykaz instytucji, do których można się zwrócić, w przypadku wystąpienia zjawisk przemocy. W zakres tych działań wchodziłoby także stworzone form aktywnego spędzenie czasu wolnego przez młodzież, oraz prowadzenie tematycznych godzin wychowawczych.

Bibliotekarz, pedagog szkolny, wychowawcy, wychowawca świetlicy

Cały rok

Dyscyplina szkolna, niska kultura słowna.

1.

Wspieranie zachowań pozytywnych i stała kontrola zachowań negatywnych.

Pedagog szkolny, wychowawcy,, wychowawca świetlicy

Cały rok

 

2.

Przestrzegania, aby wszelkie przejawy ustalonych  uregulowań nie były łamane.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy, nauczyciele,

Cały rok

 

3.

Działania informacyjno – profilaktyczne obejmujące promowanie zasad dobrego wychowania ( lekcje wychowawcze, gazetki szkolne i klasowe

Pedagog szkolny, wychowawcy,

Cały rok

 

4.

Regularne spotkania uczniów, nauczycieli i dyrekcji na apelu szkolnym.

Dyrekcja, pedagog szkolny

Wg potrzeb

 

5.

Organizacja szkolnych dyżurów uczniowskich.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Cały rok

 

6.

Organizowanie w ramach wolnego czasu zajęć wychowawczych ( wycieczki, dyskoteki, konkursy).

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy

Zgodnie z planem pracy szkoly

 

 Zapoznano rodziców na zebraniu ogólnym w dniu 29 października 2011 roku